SZANOWNI CZYTELNICY
wypełniając obowiązek wynikający z art.13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest:  Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie, ul. Jeziorna 8, 66-415 Kłodawa, biblioteka@klodawa.pl, www.biblioteka.klodawa.pl 


W bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można kontaktować się  listownie na adres Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jeziorna 8, 66-415 Kłodawa lub elektronicznie: gbp.klodawa@iodo-gorzow.pl.


Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

 1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
 2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
 3. statystycznych,
 4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
 5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.


Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem (w szczególności dla bieżącej obsługi systemów informatycznych Administratora).

Prawa
Każdy ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest:

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁODAWIE
I JEJ FILII W RÓŻANKACH
 

Przepisy, określające zasady korzystania z usług komputerowych:

 1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27.06.1997r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)
 2. Czytelnia internetowa jest dostępna dla użytkowników biblioteki: korzystanie z niej jest bezpłatne.
 3. Czytelnia internetowa jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki
  PONIEDZIAŁEK 1100-1800
  WTOREK 1100-1800
  ŚRODA PRACE WEWNĘTRZNE
  CZWARTEK 1100-1800
  PIĄTEK 1100-1800
 4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
 5. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. 
 6. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego czytelnik powinien okazać dowód osobisty (studenci, uczniowie legitymacje) oraz wpisać się do zeszytu czytelni i ewentualnie podać adres strony internetowej, z której chce się korzystać.
 7. Jednorazowo można korzystać z komputera 30 minut. Istnieje możliwość przedłużenia indywidualnej sesji, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 8. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
 9. Czytelnik ma prawo zapisywać wyniki swoich poszukiwań (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim).
 10. W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 12. Po zakończeniu pracy z komputerem czytelnik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 13. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze. 
 14. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.

 

ZABRANIA SIĘ OTWIERANIA STRON INTERNETOWYCH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O CHARAKTERZE EROTYCZNYM, WULGARNYM, RAŻĄCYM UCZUCIA LUB DOBRE OBYCZAJE.

 

Poszanowanie sprzętu komputerowego:

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
 2. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego w momencie ich zauważenia.
 3. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli są one uwzględnione w regulaminie.

Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego:

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego. 
 2. Za celowe uszkodzenie czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki (w zależności od stopnia uszkodzenia).
 3. Po otrzymaniu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Wprowadzenie wirusów komputerowych powodować będzie również odpowiedzialność karną czytelnika.

Przepisy końcowe:

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z czytelni internetowej.
 2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanymi postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.
 3. Regulamin obowiązuje od 28.01.2005r.