SZANOWNI CZYTELNICY
wypełniając obowiązek wynikający z art.13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest:  Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie, ul. Jeziorna 8, 66-415 Kłodawa, biblioteka@klodawa.pl, www.biblioteka.klodawa.pl 


W bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można kontaktować się  listownie na adres Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jeziorna 8, 66-415 Kłodawa lub elektronicznie: gbp.klodawa@iodo-gorzow.pl.


Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

 1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
 2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
 3. statystycznych,
 4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
 5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.


Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem (w szczególności dla bieżącej obsługi systemów informatycznych Administratora).

Prawa
Każdy ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest:

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁODAWIE

 

I.Przepisy ogólne

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie zwana dalej GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie:
  a)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
  b)ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 ze zm.);
  c)ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.);
  d)niniejszego statutu.
 2. GBP jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.  
 3. Nadzór merytoryczny nad GBP sprawuje Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wlkp.
 4. Bezpośredni nadzór nad GBP sprawuje Wójt Gminy Kłodawa.
 5. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Kłodawa, terenem jej działania obszar Gminy Kłodawa.
 6. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Kłodawa.
 7. Biblioteka używać będzie pieczęci:
  a)podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby;
  b)okrągłej z napisami w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna”, a pośrodku „Kłodawa” do oznaczenia księgozbioru.

II.Cele i zadania GBP

 1. GBP służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności Gminy Kłodawa.
 2. Do podstawowych zadań GBP należą:
  a)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz Gminy;
  b)udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych;
  c)organizowanie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy;
  d)współdziałanie w kształceniu ogólnym i zawodowym poprzez udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej w różnych formach w celu aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i przygotowania w szczególności młodzieży do funkcjonowania na lokalnym rynku pracy.
 3. GBP może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy, a w szczególności może prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną.

III.Organy biblioteki i jej organizacja

 1. Na czele GBP stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora instytucji kultury powołuje Wójt Gminy Kłodawa na czas określony lub nieokreślony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 3. Dyrektor GBP zatrudnia i zwalnia pracowników niezbędnych do realizacji zadań statutowych, w ramach posiadanych środków finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W GBP mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością GBP.
 5. Biblioteka może prowadzić na terenie Gminy filie służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i edukacyjnych użytkowników.
 6. Zadania, organizacje i zakres działania filii ustala dyrektor GBP.
 7. Szczegółową organizację wewnątrz GBP określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora GBP, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kłodawa, opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 8. Wynagrodzenia pracowników GBP ustalane są w oparciu o regulamin wynagrodzeń i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 9. Przy GBP i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia kulturalne oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dyrektor ustala regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych GBP, na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).

IV.Gospodarka finansowa biblioteki

 1. GBP jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury. Podstawą tej gospodarki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Kłodawa.
 2. Przychodami GBP są:
  a) dotacje z budżetu Gminy;
  b) darowizny;
  c) inne źródła.
 3. GBP rozlicza się z przyznanej dotacji z Wójtem Gminy Kłodawa.
 4. GBP prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych i zbiorów.
 5. GBP może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w przepisach.
 6. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

V.Postanowienia końcowe

 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej nadaje Rada Gminy.
 2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.