SZANOWNI CZYTELNICY
wypełniając obowiązek wynikający z art.13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest:  Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie, ul. Jeziorna 8, 66-415 Kłodawa, biblioteka@klodawa.pl, www.biblioteka.klodawa.pl 


W bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można kontaktować się  listownie na adres Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jeziorna 8, 66-415 Kłodawa lub elektronicznie: gbp.klodawa@iodo-gorzow.pl.


Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

 1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
 2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
 3. statystycznych,
 4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
 5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.


Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem (w szczególności dla bieżącej obsługi systemów informatycznych Administratora).

Prawa
Każdy ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest:

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁODAWIE
I JEJ FILII W RÓŻANKACH

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Prawo do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej ma charakter powszechny.

§2

Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

§3

 1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.
 2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:
  a) Okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
  b) Złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Gminną Bibliotekę Publiczną o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.

§4

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

§5

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 książek.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.

§6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§7

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §6 ust. 2 Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 2zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie. Godziny przyjęć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłodawie ul. Jeziorna 8 – we wtorki od 10.30 do 12.00.

§9

Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.